Objednávky oftalmologického materiálu:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 725 426 104

Servis oftalmologických přístrojů:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 720 991 853

Společnost Topcon dnes oznámila, že od společnosti Elektron Eye Technology (EET) z britského Cambridge získala řadu perimetrických výrobků Henson, včetně Henson 9000 a 7000.

Součástí akvizic je převod řady zaměstnanců EET do týmu společnosti Topcon. Výroba bude ve Spojeném království pokračovat stejně jako v minulých letech.

Hensonova řada perimetrických produktů je v odvětví oční péče dobře hodnocena pro svou přesnost, rychlost a snadnost použití. Henson 9000 je ideálním perimetrem pro včasnou detekci glaukomu a průběžné sledování zjištěných ztrát, zatímco Henson 7000 je cenově dostupný, lehký mobilní perimetr navržený k provádění supratratekulárního screeningu glaukomu v centrálním poli.

Pan John Trefethen, Global VP of Marketing & Product Design for Topcon Healthcare poznamenal,

„Akvizice sortimentu Henson nám poskytne příležitost strategicky rozvíjet tuto oblast produktového portfolia společnosti. Vzhledem k rostoucímu důrazu společnosti Topcon na screening a včasnou detekci nemocí sortiment výrobků společnosti Henson dokonale doplňuje naši globální strategii. Vítám členy týmu EET v Topcon Healthcare Family.“

Pan Trefethen pokračoval: „S pokračujícím růstem globální míry zeleného zákalu je Topcon potěšen, že do portfolia naší značky zakomponoval oceňované perimetry značky Henson. Těšíme se na spolupráci s profesorem Hensonem a talentovaným týmem z EET na dalším rozvoji této inovativní produktové řady, která celosvětovému společenství oční péče přinese kritický screening zeleného zákalu, monitorování a nástroje pro včasnou detekci nemocí. Poslání Topconu zůstává stejné, aby umožnil větší a větší přístup k poskytovatelům zdravotní péče ve všech kohoutkách detekce a diagnostiky nemocí. Zůstáváme plně oddáni pokračujícímu vývoji zdravotnických prostředků a softwarových platforem, které dnešním poskytovatelům oční péče umožňují praktikovat chytřejší, bezpečnější a efektivnější postupy, včetně našich screeningových, automatizovaných a dálkových diagnostických řešení.

 

 

ENG:

Topcon announced today that it has acquired the Henson line of perimetry products, including the Henson 9000 and 7000, from Elektron Eye Technology (EET) of Cambridge, UK.

The acquisitions include the transfer of a number of EET staff to Topcon’s team. Manufacturing will continue in the UK as it has throughout the years past.

The Henson line of perimetry products are well regarded in the eye care industry for their accuracy, speed and ease of use. The Henson 9000 is the ideal perimeter for the early detection of glaucoma and the ongoing monitoring of established loss, while the Henson 7000 is an affordable, lightweight, mobile perimeter designed to perform suprathreshold glaucoma screening in the central field.

Mr. John Trefethen, Global VP of Marketing & Product Design for Topcon Healthcare commented,

“The acquisition of the Henson range of products will provide us with the opportunity to strategically develop this area of the company’s product portfolio. With Topcon’s growing emphasis on screening and early disease detection, the Henson product range perfectly complements our global strategy. I welcome the EET team members to the Topcon Healthcare Family.”

Mr. Trefethen continued, “As the global rate of glaucoma continues to rise, Topcon is pleased to incorporate the award-winning Henson perimeters into our brand portfolio. We look forward to working with Professor Henson and the talented team from EET to further develop this innovative product line, bringing critical glaucoma screening, monitoring and early disease detection tools to the global eye care community. Topcon’s mission remains the same, to enable greater and greater access to healthcare providers in all faucets of disease detection and diagnosis. We remain fully committed to the continued development of medical devices and software platforms that allow today’s eye care providers to practice smarter, safer and more efficiently, including our screening, automated and remote diagnostics solutions.