Objednávky oftalmologického materiálu:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 725 426 104

Servis oftalmologických přístrojů:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 720 991 853

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU FÚZE SLOUČENÍM

SPOLEČNOSTÍ MEDICONTUR CZ s.r.o. a TOPCOMED s.r.o.

Vážení,

dovolujeme si Vám tímto oznámit záměr uskutečnění fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 61 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“), který bude realizován společností Medicontur CZ s.r.o., se sídlem Brno, Viniční 4522/84, PSČ 615 00, Česká republika, IČO: 02400758, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81146, (dále jen „Nástupnická společnost“) a společností TOPCOMED s.r.o., se sídlem Brno, Viniční 4522/84, PSČ 615 00, Česká republika, IČO: 01524976, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78446, (dále jen „Zanikající společnost“), přičemž Zanikající společnost v důsledku fúze zanikne, její jmění přejde na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost rovněž vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti (dále jen „Fúze“).

Zápis Fúze do obchodního rejstříku je zamýšlen s účinností ke dni 1. ledna 2021, přičemž tímto dnem nastanou právní účinky Fúze.

V souladu Zákona o přeměnách ve spojení se zněním Občanského zákoníku dojde s účinností ke dni 1. lednu 2021 v důsledku realizace procesu Fúze k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění, práv a povinností, pohledávek, závazků a zaměstnanců na Nástupnickou společnost

Medicontur  CZ s.r.o.,
se sídlem Brno, Viniční 4522/84, PSČ 615 00, Česká republika,
IČO: 024 00 758, DIČ: CZ02400758
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81146.

V důsledku výše uvedeného vstoupí Nástupnická společnost ze zákona rovněž do všech platných smluvních vztahů Zanikající společnosti (tzn., že Nástupnická společnost nahradí Zanikající společnost jakožto smluvní stranu v těchto smluvních vztazích). Příslušné smluvní dokumenty a ujednání zůstávají beze změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové nebo činit jakákoli jiná právní jednání.

Při vzájemné komunikaci a u všech daňových dokladů a jiných dokumentů, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy, prosím používejte ode dne 1. ledna 2021 identifikaci Nástupnické společnosti tak, jak je uvedena výše. V této souvislosti Vás prosíme o úpravu údajů ve Vašem korespondenčním a fakturačním systému tak, že údaje Zanikající společnosti budou ode dne účinnosti Fúze, nahrazeny údaji Nástupnické společnosti.

Případné další dotazy směrujte prosím na kontaktní osobu Ing. Miroslavu Chládkovou, jednatelku společnosti, emailová adresa: mchladkova@medicontur.com

Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že výše popsaná Fúze se nijak nedotkne naší dosavadní spolupráce.

S pozdravem

v.r. Ing. Miroslava Chládková
jednatelka Medicontur CZ s.r.o. / TOPCOMED s.r.o.